پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
معرفی شرکت
اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی قم

تصويب نامه هيأت وزيران

 
هيأت وزيران درجلسه مورخ7/12/1381بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو وبه استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي  جمهوري اسلامي  ايران ـ  مصوب 1379 ـ اساسنامه شركتهاي سهامي آب وفاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود:
"اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی قم"
فصل اول: کلیات و سرمایه
      
ماده 1ـ نام شركت ، شركت سهامي آب وفاضلاب روستاي استان قم است كه دراين اساسنامه شركت ناميده ميشود.                                                                                                                                
ماده 2ـ هدف شركت ايجاد، توسعه، نگهداري، بهره برداري، بازسازي ومرمت تاسيسات مربوط به تامين انتقال ، تقسيم وتوزيع آب شرب وبهداشتي،‌جمع آوري وانتقال ودفع بهداشتي فاضلاب روستاها مي باشد.     
ماده3 ـ مركز اصلي شركت ، شهرمركز استان قم خواهد بود.                                                            
ماده4ـ نوع شركت ، سهامي (خاص) است واز هرلحاظ استقلال مالي داشته ومشمول ضوابط ومقررات مصرح درقوانين ذيربط بوده وطيق اصول بازرگاني ومقررات اساسنامه وآيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي خود اداره ميشود.                                                                                                                           
ماده5ـ مدت شركت نامحدود است.
ماده 6ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ چهلو سه ميليارد (43000000000)ريال كه به چهل و سه هزار سهم يك ميليون (1000000) ريالي منقسم گرديده است وتماما“ متعلق به شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور مي باشد.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفا“ با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خـــواهد شد. 
 
فصل دوم: موضوع و زمینه فعالیت شرکت
 
 ماده7ـ براي نيل به اهداف مندرج دراين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات وقوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد:                                                                                                                    
1ـ مطالعه واجراي طرحهاي ايجاد وتوسعه تاسيسات مربوط به تامين، انتقال وتوزيع آب آشاميدني وبهداشتي روستاها.                                                                                                                                       
2ـ مطالعه واجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها(اعم از جمع آوري، انتقال وتصفيه).
3ـ نگهداري وبهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني وبهداشتي روستاها نظير چاهها، آبگير،‌تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، سيستمهاي كنترل وشبكه هاي توزيع.                            
4ـ نگهداري وبهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال، شبكه جمع آوري وتصفيه خانه.                                                                                                                 
5ـ مرمت ، بازسازي وتوسعه شبكه ها وتاسيسات آب آشاميدني وتاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي وحفاظت از حريم آنها.                                                                                                       
6ـ تامين آب آشاميدني درشبكه هاي روستايي براساس استانداردهاي مصوب ودرچارچوب برنامه ها ومصوبات وزارت نيرو.                                                                                                                    
7ـ بهره برداري واداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه دراختيارشركت گذارده ميشود.
8ـ اخذ هرگونه وام وتسهيلات مالي از منابع داخلي وخارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي وپيش فروش انشعاب وساير روشهاي تامين منابع مالي بااخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط.                                        
9ـ خريد خدمات از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، بهره برداري ونگهداري تاسيسات آب وفاضلاب روستايي وخدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري وارتقاي سطح خدمات.                                                                                                                                       
10ـ  انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غير دولتي درامورآب وفاضلاب روستايي .
11ـ همكاري واشتراك مساعي با موسسات ذي ربط درپژوهش وبررسي به منظور توسعه علمي، فني واقتصادي درامور مربوط با اهداف ووظايف شركت.
12ـ انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه براي مقاصد شركت ضروري ومرتبط بوده وبه صرفه وصلاح شركت باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجادشركت يا سرمايه گذاري درساير شركتها نمي باشد.
 
فصل سوم: ارکان شرکت
 ماده8ـ اركان شركت به شرح زير مي باشد:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيأت مديره ومديرعامل
3ـ بازرس وحسابرس
 الف ـ مجمع عمومي
 ماده9ـ نمايندگي سهام درمجامع عمومي شركت با اعضاي هيأت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور ورياست آن به عهده رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور مي باشد:
ماده10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1- مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع ورسيدگي به گزارش هيأت مديره وبازرس وحسابرس شركت واتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي وساير موضوعاتي كه دردستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي وبرنامه ها وخط مشي آتي شركت وساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع ويا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع يا رئيس هيأت مديره ويا بازرس وحسابرس با ذكر علت درهرزمان به دعوت رئيس مجمع مي تواند تشكيل شود.
ماده 12ـ مجمع عمومي عادي ومجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت وتصميمات درمجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء  ودرمجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع  اعم ار عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ ومحل تشكيل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرارداد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.                                                                                                                                  
ماده 13ـ‌ وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي وبرنامه هاي عمليات آتي شركت.
2ـ رسيدگي واظهار نظر واتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه وصورتهاي مالي وبودجه شركت.
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسيم سود ويژه شركت.
4ـ انتخاب يا عزل رئيس واعضاي هيأت مديره وبازرس وحسابرس شركت.
5ـ تعيين حقوق ومزايا وپاداش اعضاي هيأت مديره.
6ـ تعيين حق الزحمه بازرس وحسابرس شركت.
7ـ تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي واموال شركت با رعايت مقررات مربوط.
8ـ بررسي وتاييد بهاي تمام شده آب مصرفي وخدمات جمع آوري ودفع بهداشتي فاضلاب وبرقراري انشعاب براساس گزارش بازرس قانوني وارايه آن به وزارت نيرو.                                                          
9ـ بررسي وتاييد نرخ وآبونمان آب مصرفي وكارمزد وآبونمان جمع آوري ودفع فاضـلاب روستاهـــا وهزينه هاي برقراري انشعاب با درنظر گرفتن بهاي تمام شده وارايه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب وابلاغ تعرفه هاي مربوط.                                                                                                      
تبصره: چنانچه تعرفه هاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد، جبران ما به التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش بيني خواهد شد.                                                                                       
10ـ تصويب آيين نامه استخدامي شركت درچارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور وساير مقررات مربوط.                                                                            
11ـ بررسي وتصويب ساختار كلان شركت وتعيين سقف پستهاي مورد نياز وبرنامه هاي جذب وتعديل نيروي انساني.                                                                                                                                
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره درمورد صلح وسازش در دعاوي وارجاع امر به داوري وتعيين داور وهمچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط.                                                             
13ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
14ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است ومواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.                              
ماده 14ـ  وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.
2ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت درچارچوب قانون وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.                                                                                                             
3ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين ومقررات مربوط وپيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.                                                                                                                                
 ب ـ هيأت مدير ومديرعامل
 ماده 15ـ هيأت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر درتخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند.                                
اعضاي هيأت مديره مي بايد به صورت تمام وقت درشركت ويا شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور ويا يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مهندسي آب وفاضلاب كشور اشتغال داشته باشند. اعضاي هيأت مديره براي مدت دوسال انتخاب مي شوند وپس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده درسمت خود باقي خواهند بود وانتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.                                                                                                                           
ماده16ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب كند كه درصورت فوت يا ا