پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399
معرفي مديران شركت
 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

  

نام و نام خانوادگي: احمدی جبلی-محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی محیط
تاريخ تولد:1350/02/01
شماره تماس:37780176-025
پست الكترونيكي: modiramel [at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 1 
شماره داخلی:
123
کد پستی: 3719154575عضو اصلی هیات مدیره و اداره مالی

  

نام و نام خانوادگي: ناصری-حسین
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: ليسانس حسابداری
تاريخ تولد: 1346/01/26
شماره تماس: 37780293-025
پست الكترونيكي: amar [at]  abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20متری شهید نقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم- اتاق 
شماره داخلی: 159
کد پستی: 3719154575


 

  عضو اصلی هیات مدیره و معاون نظارت بر بهره برداری 

نام و نام خانوادگي: صائبی نیا- سید احسان
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق لیسانس عمران-سازه هیدرولیکی
تاريخ تولد: 1364/06/01
شماره تماس: 37780170-025
پست الكترونيكي: nezarat-bahrebardari [at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20متری شهید نقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم- اتاق 18
شماره داخلی: 121
کد پستی: 3719154575


 

معاون طرح و توسعه

  

نام و نام خانوادگي: سوفاری-سید مهدی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق لیسانس مکانیک
تاريخ تولد: 1358/08/05
شماره تماس: 
37780174-025
پست الكترونيكي: 
mohandesi-tosee[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 5
شماره داخلی: 113
کد پستی: 3719154575


 

معاون پشتیبانی و منابع انسانی 

 

نام و نام خانوادگي: عسگري - محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق ليسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
تاريخ تولد: 1354/05/30
شماره تماس: 37780177-025
پست الكترونيكي: moaven-poshtibani 
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید نقوی. شرکت آب و فاضلاب روستائی قم.اتاق 4
شماره داخلی: 115
کد پستی: 3719154575


  

ذیحساب

  

نام و نام خانوادگي: اکبری اصفهانی- محمد جواد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق لیسانس حسابداری
تاريخ تولد:1359/04/30
شماره تماس:37780179-025
پست الكترونيكي: mali 
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم
شماره داخلی: 163
کد پستی: 3719154575 رئیس اداره حراست و امور محرمانه

  

نام و نام خانوادگي: جباری نیک- علی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق ليسانس مديريت اجرايي
تاريخ تولد: 1351/12/17
شماره تماس: 37788181-025
پست الكترونيكي: shahrestan 
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 8
شماره داخلی: 117
کد پستی: 3719154575رئيس اداره امور حقوقي، قراردادها و پاسخگویی به شكايات

 

نام و نام خانوادگي: وفايي - سعيد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي:فوق ليسانس حقوق جزا و جرم
تاريخ تولد: 1349/06/04
شماره تماس: 37780172-025
پست الكترونيكي: hoghoghi@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 2
شماره داخلی: 119
کد پستی: 3719154575


رئيس اداره  فن آوري و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدیر سایت

  

نام و نام خانوادگي: آدابی مطلق - مسعودرضا
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: ليسانس نرم افزار 
تاريخ تولد: 1363/06/24
شماره تماس: 37788282-025
پست الكترونيكي: IT-GIS  [at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 23
شماره داخلی: 150
کد پستی: 3719154575رئیس اداره‌ی بحران، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  

نام و نام خانوادگي: زمانی - محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: مهندسی عمران - عمران
تاريخ تولد: 1349/01/02
شماره تماس: 37780183-025
پست الكترونيكي: HSE.DM
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 17
شماره داخلی: 145
کد پستی: 3719154575رئیس اداره درآمد و خدمات مشتركين 

  

نام و نام خانوادگي: ستایش نهاد - مهدی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس عمران
تاريخ تولد: 1354/06/01
شماره تماس: 37773663-025
پست الكترونيكي: moshtarakin
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 20
شماره داخلی: 146
کد پستی: 3719154575

 

رئیس اداره آمار، برنامه ریزی و بودجه ورئیس  اداره مطالعات

  

نام و نام خانوادگي: بذرافشان - وحید
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس مکانیک
تاريخ تولد:1359/12/25
شماره تماس:37780176-025
پست الكترونيكي: amar[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 
شماره داخلی:
114
کد پستی: 3719154575

 

مدیر آب و فاضلاب امور شهرستان قم

 

نام و نام خانوادگي: کلهر-ابراهیم
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق ليسانس مدیریت اجرایی
تاريخ تولد: 1346/05/01
شماره تماس: 37780293-025
پست الكترونيكي: shahrestan
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید نقوی. شرکت آب و فاضلاب روستائی قم.اتاق 11
شماره داخلی: 126
کد پستی: 3719154575 رئیس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

  

نام و نام خانوادگي: اسدی درخشنده-جلال الدین
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس روابط عمومی
تاريخ تولد: 1353/03/03
شماره تماس: 37780183-025
پست الكترونيكي:bahrebardari[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20متری شهید نقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم- اتاق 16
شماره داخلی: 125
کد پستی: 3719154575رئیس اداره نظارت بر طرحهای اب و فاضلاب

  

نام و نام خانوادگي: غفاری- محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس عمران 
تاريخ تولد: 1365/04/29
شماره تماس: 37780182-025
پست الكترونيكي: nezarat
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 10 
شماره داخلی: 154
کد پستی: 3719154575رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه‌ها

  

نام و نام خانوادگي: بلندی - محمدعلی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس میکروبیولوژی- زیست شناسی
تاريخ تولد:1353/08/17
شماره تماس: 37780021-025
پست الكترونيكي: q-control
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 
شماره داخلی: 134
کد پستی: 3719154575رئیس اداره پشتیبانی و خدمات عمومی

  

نام و نام خانوادگي: رضائی- ابوالفضل
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس مدیریت دولتی
تاريخ تولد:1352/03/01
شماره تماس: 37765516-025
پست الكترونيكي: poshtibani
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 25
شماره داخلی: 132
کد پستی: 3719154575رئیس اداره طرح، برنامه و توسعه و مشارکت های بخش غیر دولتی

  

نام و نام خانوادگي: قاسمی- احسان
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق ليسانس عمران آب
تاريخ تولد:1358/03/15
شماره تماس:37780182-025
پست الكترونيكي: tarhotosee
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 2
شماره داخلی: 158
کد پستی: 3719154575


رئیس اداره توسعه منابع انساني و آموزش

  

نام و نام خانوادگي: کاظمی موغاری-مرضیه
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: ليسانس مديريت و برنامه ریزی آموزشی
تاريخ تولد: 1356/04/07
شماره تماس: 37780171-025
پست الكترونيكي: humanresource
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 19
شماره داخلی: 169
کد پستی: 3719154575رئیس اداره تحقیقات، بهره وری و تحول اداری 

 

نام و نام خانوادگي:  پیرصالحی- امیر محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: 
تاريخ تولد: 1351/12/17
شماره تماس: 37780182-025
پست الكترونيكي: tahghighat
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 
شماره داخلی: 
کد پستی: 3719154575


 

رئیس اداره آب بدون درامد و مدیریت مصرف

  

نام و نام خانوادگي: رضوی دینانی- سید امجد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس برق الکترونیک
تاريخ تولد:1356/01/21
شماره تماس: 37780294-025
پست الكترونيكي: modiriat-masraf
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 
شماره داخلی: 138
کد پستی: 3719154575سرپرست اداره روابط عمومی

  

نام و نام خانوادگي: کشاورز-محمود
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس بهداشت محیط
تاريخ تولد:
شماره تماس: 37788180-025
پست الكترونيكي:
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق
شماره داخلی: 117
کد پستی: 3719154575مدير آب و فاضلاب روستايي بخش کهک

  

نام و نام خانوادگي: صدرایی-هادی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: 
تاريخ تولد: 1359/11/29
شماره تماس: 34223890-025 و 34223520-025
پست الكترونيكي: E.kahak
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی:
قم،کهک،خیابان انقلاب،خیابان بسیج ،شرکت آب و فاضلاب روستائی  بخش کهک

  

مدير آب و فاضلاب روستايي بخش خلجستان

  

نام و نام خانوادگي: 
آخرين مدرك و رشته تحصيلي:
تاريخ تولد: 
شماره تماس: 35223799-025 و 35223452-025
پست الكترونيكي: E.khalajestan
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم، خلجستان 

 

مدير آب و فاضلاب روستايي بخش مركزي

 

نام و نام خانوادگي: محمدي كاشاني – محمد تقي
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: ديپلم علوم اداري
تاريخ تولد: 1349/06/01
شماره تماس: 33223270-025 و  33223210-025
پست الكترونيكي: E.markazi
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.قنوات،میدان اول سمت چپ، جنب پاسگاه، شرکت اب و فاضلاب روستائی بخش مرکزی

 

مدير آب و فاضلاب روستايي بخش سلفچگان

 

نام و نام خانوادگي: صادقيان زاد - حميد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: لیسانس مدیریت دولتی
تاريخ تولد: 1360/07/27
شماره تماس33663041-025 و  33663042-025
پست الكترونيكي: E.salafchegan
[at] abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم. شهر سلفچگان،سایت اداری سلفچگان. شرکت آب و فاضلاب روستائی بخش سلفچگان
5.3.12.0
V5.3.12.0