پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
معرفي مديران شركت
 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

  

نام و نام خانوادگي: احمدی جبلی-محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی محیط
تاريخ تولد:1350/02/01
شماره تماس:37780176-025
پست الكترونيكي: modiramel@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 1 
شماره داخلی:
123
کد پستی: 3719154575عضو اصلی هیات مدیره و سرپرست اداره مالی

  

نام و نام خانوادگي: ناصری-حسین
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: ليسانس حسابداری
تاريخ تولد: 1346/01/26
شماره تماس: 37780293-025
پست الكترونيكي: amar@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20متری شهید نقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم- اتاق 
شماره داخلی: 159
کد پستی: 3719154575


 

  عضو اصلی هیات مدیره و سرپرست معاونت نظارت بر بهره برداری 

نام و نام خانوادگي: صائبی نیا- سید احسان
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق لیسانس عمران-سازه هیدرولیکی
تاريخ تولد: 1364/06/01
شماره تماس: 37780170-025
پست الكترونيكي: nezarat-bahrebardari@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20متری شهید نقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم- اتاق 18
شماره داخلی: 121
کد پستی: 3719154575


 

سرپرست معاونت طرح و توسعه

  

نام و نام خانوادگي: سوفاری-سید مهدی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق لیسانس مکانیک
تاريخ تولد: 1358/08/05
شماره تماس: 
37780174-025
پست الكترونيكي: 
mohandesi-tosee@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 5
شماره داخلی: 113
کد پستی: 3719154575


 

معاون پشتیبانی و منابع انسانی 

 

نام و نام خانوادگي: عسگري - محمد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق ليسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
تاريخ تولد: 1354/05/30
شماره تماس: 37780177-025
پست الكترونيكي: moaven-poshtibani@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید نقوی. شرکت آب و فاضلاب روستائی قم.اتاق 4
شماره داخلی: 115
کد پستی: 3719154575


  

ذیحساب

  

نام و نام خانوادگي: اکبری اصفهانی- محمد جواد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق لیسانس حسابداری
تاريخ تولد:1359/04/30
شماره تماس:37780179-025
پست الكترونيكي: mali@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم
شماره داخلی: 163
کد پستی: 3719154575 سرپرست اداره حراست و امور محرمانه

  

نام و نام خانوادگي: جباری نیک- علی
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: فوق ليسانس مديريت اجرايي
تاريخ تولد: 1351/12/17
شماره تماس: 37788181-025
پست الكترونيكي: shahrestan@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 8
شماره داخلی: 117
کد پستی: 3719154575رئيس اداره امور حقوقي، قراردادها و پاسخگویی به شكايات

 

نام و نام خانوادگي: وفايي - سعيد
آخرين مدرك و رشته تحصيلي:فوق ليسانس حقوق جزا و جرم
تاريخ تولد: 1349/06/04
شماره تماس: 37780172-025
پست الكترونيكي: hoghoghi@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 2
شماره داخلی: 119
کد پستی: 3719154575


رئيس اداره  فن آوري و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدیر سایت

  

نام و نام خانوادگي: آدابی مطلق - مسعودرضا
آخرين مدرك و رشته تحصيلي: ليسانس نرم افزار 
تاريخ تولد: 1363/06/24
شماره تماس: 37788282-025
پست الكترونيكي: IT-GIS@abfar-qom.ir
آدرس پستی: قم.خیابان 15 خرداد.20 متری شهید تقوی.شرکت آب و فاضلاب روستائی قم-اتاق 23
شماره داخلی: 150
کد پستی: 3719154575رئیس اداره‌ی بحران، بهداشت، ایمنی و محیط زیست