چهارشنبه, 26 تير 1398
مشخصات عمومی
کد: 97/8 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: برق رسانی به چاه جدید الاحداث روستای ورزنه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت مهندسی و توسعه اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/15 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/06
تاریخ انقضاء: 1397/12/06
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.4.0
V5.3.4.0