چهارشنبه, 26 تير 1398
مشخصات عمومی
کد: 97/10 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: نگهداری و بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب روستایی استان قم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت نظارت بر بهره برداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/03 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/21
تاریخ انقضاء: 1397/12/21
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.4.0
V5.3.4.0