چهارشنبه, 27 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 97/12/2 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: عمليات اجرایی برق رسانی به سایت های ایستگاه پمپاژ تجدید مناقصه بين راهی تيره، ویریچ و خاوه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت توسعه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/01 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/07
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/19
تاریخ انقضاء: 1398/03/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.4.0
V5.3.4.0