چهارشنبه, 26 تير 1398
مشخصات عمومی
کد: 98/1 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: عمليات اجرایی برق رسانی به سایت های ایستگاه پمپاژ تجدید مناقصه بين راهی تيره، ویریچ و خاوه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت توسعه اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/22 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/22
تاریخ انقضاء: 1398/02/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: دانلود فایل
صورتجلسه برنده: دانلود فایل
صورتجلسه اعلام نتيجه: دانلود فایل
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.4.0
V5.3.4.0