پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399

ردیف

نام فرآیند

شناسنامه خدمت

1

 بررسی صورتحساب

بررسی صورتحساب

2

اعلام کارکرد کنتور

اعلام کارکرد کنتور

3

تغییر مشخصات

تغییر مشخصات

4

واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب

5

پاسخ به استعلام

پاسخ به استعلام

6

تعویض کنتور خراب

تعویض کنتور

7

تغییر ظرفیت قراردادی

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

8

قطع موقت و وصل انشعاب

قطع موقت و وصل انشعاب

9

تغییر کاربری

تغییر کاربری

10

تغییر واحد مسکونی

تغییر واحد مسکونی

11

تغییر مکان وسائل اندازه گیری

تغییر مکان وسائل اندازه گیری

12

تغییر قطر انشعاب

تغییر قطر انشعاب

13

تفکیک کنتور

تفکیک کنتور

14

جمع آوری و یا ادغام انشعاب

جمع آوری یا ادغام انشعاب

15

آزمایش کنتور

آزمایش کنتور

16

واگذاری انشعاب فاضلاب

 واگذاری انشعاب فاضلاب

17

نصب سیفون اضافی

نصب سیفون اضافی

18

مشاهده سوابق

مشاهده سوابق

19

صورتحساب میاندوره

 صورتحساب میاندوره

20

امکان پرداخت صورتحساب

امکان پرداخت صورتحساب

21

فروش آب کارتی

قیمت به روز ارائه خدمات


5.3.12.0
V5.3.12.0