پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 17 خرداد 1399
ارتباط با مدیران

رديف

نام و  نام خانوادگي مدير

سمت

تصوير مدير

تماس با مدير

1

محمد – احمدي جبلي

رئيس هيأت مديره و مدير عامل

 

2

سید احسان-صائبی نیا

معاون نظارت بر بهره برداری

 

3  سید مهدی -سوفاری  معاون مهندسی و توسعه  

4

محمد – عسگري

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی

 

 5  ابراهیم- کلهر  مدیر آب و فاضلاب شهرستان قم    

http://abfar-qom.ir/HomePage.aspx?TabID=5051&Site=abfar-qom&Lang=fa-IR


5.3.12.0
V5.3.12.0